ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Πολιτική Απορρήτου HIPAC AEBE

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η "Πολιτική Απορρήτου") εξηγεί πώς η HIPAC AEBE συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Η HIPAC έχει δημιουργήσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να καταδείξει την σταθερή δέσμευσή της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με την επίσκεψη του επίσημου διαδικτυακού χώρου ή χρησιμοποιώντας προϊόντα ή υπηρεσίες της HIPAC AEBE, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών αποτελεί για την HIPAC θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο στη σχέση εμπιστοσύνης στην οποία αποσκοπεί να δημιουργήσει μεταξύ του πελάτη και των υπηρεσιών της.

Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα η HIPAC αποσκοπεί στην ενημέρωση του πελάτη για τον τρόπο που συλλέγει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγει, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζει την διασφάλιση αυτών των δεδομένων, τη διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού δικαίου (Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, Ν. 4624/2019 , Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000,  Οδ. 95/46/ΕΚ, Οδ. 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των πελατών και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα στοιχεία τα οποία η HIPAC συλλέγει αποτελούνται από αυτά τα οποία ο πελάτης αυτοβούλως θέτει στη διάθεσή της (π.χ. επωνυμία (όνομα, επώνυμο για ιδιώτες) ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ), είτε όταν κάνει κάποια παραγγελία προκειμένου να παραχθούν τα απαιτούμενα παραστατικά, είτε όταν ζητά τεχνική υποστήριξη ή υποστήριξη προϊόντος, είτε όταν συμπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Ο τρόπος που τα στοιχεία αυτά έρχονται στην κατοχή της εταιρείας είναι είτε μέσω άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου ο πελάτης αυτοβούλως της τα κοινοποιεί, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου ο πελάτης αυτοβούλως της στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email), που περιέχει τα στοιχεία που χρειάζονται για την παραγγελία και την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών ή για την τεχνική υποστήριξή του, είτε με τη συμπλήρωση της φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των δεδομένων αυτών που συλλέγει η εταιρεία βλέπετε παρακάτω τις παραγράφους 3 και 5 με τίτλους «ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ» αντίστοιχα.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την HIPAC για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η HIPAC χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών που θα αφορούν παραγγελία του πελάτη σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, για την ανταπόκριση ή σε αίτημα επικοινωνίας ή σε αίτημα για τεχνική υποστήριξη και για αποστολή ενημερωτικού υλικού, εφόσον ο πελάτης έχει συναινέσει σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν τα διαθέτει σε τρίτους και τα χρησιμοποιεί μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα του να προβάλλει αντιρρήσεις για την διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία στα τηλέφωνα που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων του πελάτη εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο και εκτός των στοιχειών εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στον πελάτη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, του Ν. 4624/2019 και του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό,τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η εταιρεία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αφορά την γνωστοποίηση των στοιχείων του πελάτη προς την κατασκευάστρια εταιρεία εξοπλισμού ή λογισμικού, όταν αυτό είναι υποχρεωτικό για να αποδεχθεί την εκτέλεση της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται προφορικά για αυτή τη διαδικασία και αν δεν την αποδεχθεί, δεν κοινοποιούνται τα στοιχεία του και αυτομάτως ακυρώνεται η παραγγελία του. Επίσης εξαίρεση αποτελεί η γνωστοποίηση των στοιχείων του Πελάτη προς μεταφορική εταιρεία ή courier για υλοποίηση έργου, παραγγελίας ή αποστολή επιστολών / παραστατικών που αφορούν άμεσα τον ίδιο ή τον φορέα / εταιρεία στην οποία εργάζεται.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η HIPAC χρησιμοποιεί εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Η εταιρεία με διαρκείς ελέγχους από τους εξειδικευμένους και άρτια καταρτισμένους τεχνικούς της επιμελείται  προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων που αυτοβούλως της διαθέτουν οι πελάτες της. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλει και η αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών πιστοποιημένο με βάση το πρότυπο EN ISO 27001:2013

 7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η HIPAC διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή με άλλο τρόπο εκπληρώνεται μια νομική υποχρέωση.

 8. ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η HIPAC σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σας ζητήσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και για το λόγο αυτό να μην αποστέλλετε και να μην γνωστοποιείτε στην εταιρεία HIPAC οποιεσδήποτε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, ποινικό μητρώο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ) στον ή μέσω του επίσημου διαδικτυακού της χώρο ή με άλλο τρόπο.

 9. ΓΕΝΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στους αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας HIPAC και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της HIPAC, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την εταιρεία ή από τρίτο, με ευθύνη της εταιρείας. Η HIPAC δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η HIPAC δραστηριοποιείται στο χώρο της εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Οργάνωσης των επιχειρήσεων με αντικείμενο την Ανάπτυξη, Παραγωγή – Συναρμολόγηση Η/Υ, Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Έργων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προϊόντων Πληροφορικής και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.

 Δέσμευση της εταιρείας “HIPAC A.E.B.E.” είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πάντοτε τις ανάγκες τους, σε συνάρτηση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις (νομικές, κανονιστικές κλπ), και να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.

 Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, η εταιρεία HIPAC ΑΕΒΕ αναγνωρίζει τους κινδύνους που απειλούν την Ασφάλεια των Πληροφοριών που παράγονται και διακινούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.

 Η δέσμευση για την Ασφάλεια Πληροφοριών και για την αποφυγή περιστατικών, που μπορούν να την πλήξουν, υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

 • Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται.
 • Προστασία των πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στα Τμήματα της HIPAC από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία.
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους.
 • Ασφαλείς διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών, συστημάτων και υπηρεσιών.
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων.
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών.
 • Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων.
 • Προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτό και το εμπιστεύονται.
 • Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας.
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Δέσμευση στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 Μεριμνεί και παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους (μέσα, εκπαίδευση, κλπ), ενώ παράλληλα φροντίζει για τις άριστες σχέσεις Διοίκησης - εργαζομένων.

 Καλεί τέλος όλο το προσωπικό να εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών πιστά κατά τις εργασίες του και να φροντίζει για την συνεχή βελτίωσή του, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε όσους συναλλάσσονται με αυτό.

 Επιθυμία της εταιρείας ““HIPAC A.E.B.E.”” είναι να παραμείνει πρωτοπόρος στο πεδίο των δραστηριοτήτων της, ώστε να τυγχάνει πάντα της προτίμησης των πελατών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 19.10.2021

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 Πολιτική Ποιότητας

 Η HIPAC δραστηριοποιείται στο χώρο της εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Οργάνωσης των επιχειρήσεων με αντικείμενο την Ανάπτυξη, Παραγωγή – Συναρμολόγηση Η/Υ, Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Έργων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προϊόντων Πληροφορικής και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.

 Δέσμευση της εταιρίας “HIPAC A.E.B.E.” είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτήσεις τους και σε συνάρτηση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις (νομοθεσία κλπ) , έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρίας στην αγορά.

 Στόχος της εταιρίας είναι η από κάθε άποψη ικανοποίηση των πελατών της.

 Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την άριστη ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της, όσο και με το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που γενικότερα παρέχει στους πελάτες.

 Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Διοίκηση της εταιρίας «HIPAC A.E.B.E.» δεσμεύεται επίσης να υποστηρίζει την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015.

 Μεριμνεί και παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους (μέσα, εκπαίδευση, κλπ), ενώ παράλληλα φροντίζει για τις άριστες σχέσεις Διοίκησης - εργαζομένων.

 Καλεί τέλος όλο το προσωπικό να εφαρμόζει το Σύστημα πιστά κατά τις εργασίες του και να φροντίζει για την συνεχή βελτίωσή του.

 Επιθυμία της εταιρίας ““HIPAC A.E.B.E.”” είναι να παραμείνει πρωτοπόρος στο πεδίο των δραστηριοτήτων της, ώστε να τυγχάνει πάντα της προτίμησης των πελατών.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΑΘΗΝΑ 30.04.2018

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

 Κώδικας δεοντολογίας και πολιτική κατά της δωροδοκίας

Η HIPAC AEBE δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα ύψιστα ηθικά και νομικά πρότυπα. Η ακεραιότητα και η αφοσίωση των υπαλλήλων μας, καθώς και των συνεργατών μας, είναι σημαντική και απαραίτητη για την επιτυχία μας. Η επίτευξη των εταιρικών στόχων, η ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων πρέπει να υλοποιούνται πάντα με σεβασμό στις ηθικές αξίες, τα χρηστά ήθη και τη νομοθεσία.

Κανένα μέλος του Δ.Σ. και κανένας εργαζόμενος στην HIPAC AEBE δεν μπορεί ν’ απασχολείται ταυτόχρονα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο Τομέα της χώρας.

Αυτή η δήλωση της πολιτικής μας κατά της διαφθοράς συντάχθηκε για να υπογραμμίσει τη θέση της HIPAC AEBE σε θέματα δωροδοκίας και διαφθοράς και να προσφέρει πληροφορίες και καθοδήγηση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Η διαφθορά μπορεί να οριστεί ως κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας για προσωπικό όφελος. Τα οφέλη μπορεί να είναι χρηματικά ή/και μη χρηματικά. Μπορεί να λάβει δε πολλές μορφές. Ο εντοπισμός τέτοιων περιστατικών για το λόγο αυτό δεν είναι πάντα εύκολος. Η συνδρομή όλων για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων είναι αναγκαία.

Πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ή/και ενδυνάμωση σχέσεων και στην προώθηση των σκοπών της HIPAC AEBE πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα με απόλυτη διαφάνεια και να μη δημιουργούν οιαδήποτε προσδοκία προς τον παραλήπτη αυτών να ανταποδώσει, είτε με την τέλεση είτε με την παράλειψη πράξεων, οιαδήποτε άλλη ενέργεια ως αντάλλαγμα.

Κάθε μέλος του Δ.Σ, κάθε εργαζόμενος στην HIPAC AEBE και συνεργάτης αυτής πρέπει να εναντιώνεται σε φαινόμενα δωροδοκίας / δωροληψίας και διαφθοράς και να ενημερώνει τη διοίκηση άμεσα για ύποπτα περιστατικά σχετικά με τέτοια φαινόμενα.

Συνεργάτες μας και τρίτα μέρη μπορούν και πρέπει ν’ αναφέρουν ειλικρινώς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες γι’ αυτούς, περιστατικά δωροδοκίας / δωροληψίας και διαφθοράς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με δραστηριότητες της HIPAC AEBE.

Σκοπός της HIPAC AEBE είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και για το λόγο αυτό η διοίκηση θα ερευνά όλες ανεξαιρέτως τις αναφορές. Οι αναφορές πρέπει να πραγματοποιούνται ειλικρινώς και με καλή πίστη στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής σχετικά με ύποπτα περιστατικά, ακόμη κι αν εν τέλει οι υποψίες αυτές αποδειχθούν εσφαλμένες.

Η HIPAC AEBE διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά, αξιώνοντας κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που τυχόν της προκληθεί, εξαιτίας δόλιας, ψευδούς και απατηλής αναφοράς περί «περιστατικών» δωροδοκίας / δωροληψίας και διαφθοράς.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

       ΑΘΗΝΑ 30.10.2018

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

 Περιβαλλοντική Πολιτική

Η HIPAC δραστηριοποιείται στο χώρο της εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Οργάνωσης των επιχειρήσεων με αντικείμενο την Ανάπτυξη, Παραγωγή – Συναρμολόγηση Η/Υ, Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Έργων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προϊόντων Πληροφορικής και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.

Δέσμευση της εταιρείας “HIPAC A.E.B.E.” είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πάντοτε τις ανάγκες τους, σε συνάρτηση με τις εφαρμοστέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις (νομικές, κανονιστικές κλπ) και την προστασία του περιβάλλοντος, και να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά καθώς και στην ευαισθησία της για την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί καθήκον της.

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, η εταιρεία HIPAC A.E.B.E αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικές πλευρές και τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους (προσωπικό, μέσα, εκπαίδευση, κλπ) έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και του προτύπου ISO 14001:2015.

Η HIPAC AEBE δεσμεύεται να προστατεύει, περιβάλλον και να αποτιμά την επίπτωση των δραστηριοτήτων της σε αυτό. Επίσης δεσμεύεται να ενεργεί προληπτικά ως προς την ρύπανση του περιβάλλοντος, να θέτει κατάλληλους περιβαλλοντικούς στόχους, να βελτιώνει διαρκώς την περιβαλλοντικής της επίδοση καθώς επίσης και να συμμορφώνεται με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.

Στόχος της εταιρείας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη της ρύπανσης καθώς και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Διοίκηση της εταιρείας «HIPAC A.E.B.E.» δεσμεύεται επίσης να υποστηρίζει την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνο με το πρότυπο EN ISO 14001:2015.

Καλεί τέλος όλο το προσωπικό να εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστά κατά τις εργασίες του και να φροντίζει για την συνεχή βελτίωσή του.

Η HIPAC AEBE πιστεύει ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καλής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, ακολουθεί μια υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά στην καθημερινή λειτουργία της και αυτήν, σταδιακά, την υιοθετεί και έναντι των πελατών και των προμηθευτών της, καθώς και έναντι της ευρύτερης κοινωνίας, εφαρμόζοντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

       ΑΘΗΝΑ 10.12.2020