ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η HIPAC Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί Τοπική Αρχή Εγγραφής για την έκδοση Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής προκειμένου να χρησιμοποιούνται από φυσικά πρόσωπα.
Τα αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά συμμορφώνονται πλήρως με το Π.Δ. 150/2001 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρονική υπογραφή καθώς επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής. Είναι απολύτως ασφαλή καθώς δεν εγκαθίστανται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά σε ένα USB Token όπου η αναπαραγωγή ή αφαίρεση είναι δυνατή.
Μεγάλος αριθμός ψηφιακών πιστοποιητικών έχουν ήδη εκδοθεί και χρησιμοποιούνται από πελάτες της εταιρείας.