ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού ή του λογισμικού με πλήρη δοκιμή πριν την παράδοση του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποιείται η εκπαίδευση των εμπλεκομένων υπαλλήλων του πελάτη. Η HIPAC Α.Ε.Β.Ε. θεωρεί την εκπαίδευση σημαντικό παράγοντα για την πλήρη αξιοποίηση της κάθε επένδυσης. Γι’ αυτόν το λόγο υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού.